Privatumo politika NT-paslaugos

I. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.nt-paslaugos.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Brokeris Auridas Kuzma, IV pažymos nr. 860601  , adresas  – Gardino g. 23, Vilnius, LT-02104, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – auridas@nt-paslaugos.lt.

1.2. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, užsakęs paslaugą internetinėje svetainėje www.nt-paslaugos.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Kliento asmeninius duomenis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Nt-paslaugos internetinėje svetainėje www.nt-paslaugos.lt (toliau – Duomenų valdytojas ) ir www.nt-paslaugos.lt kliento (toliau – Klientas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Internetinėje svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

III. ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia paslaugos užsakymo metu būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:

3.2.1. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką auridas@nt-paslaugos.lt. Tokiu atveju duomenų valdytojas nedelsdamas turi įgyvendinti kliento prašymą (per 1-2 dienas) ir Kliento duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu duomenų valdytojas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Klientą.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento, kuris užsako paslaugą internetinėje svetainėje www.nt-paslaugos.lt , teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kliento asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą užsakymo pateikimo metu nurodytą informaciją) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.4. Internetinėje svetainėje yra galimybė pareikšti savo sutikimą, dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams (asmenims nuo 14 metų). Tai Klientas padaro pažymėdamas SUTINKU. Asmens duomenys bus naudojami tik tiesioginės rinkodaros ir, kad būtų suteiktas NT turto įvertinimas.

IV. ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, kai suteiktas nekilnojamo turto pardavimas, nekilnojamo turto nuoma ar įvertinimo ir kt. susijusios paslaugos. Visais kitais atvejais Kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

V. UŽSAKYMO FORMOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1. Klientas užsakymo formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo formoje Klientas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų valdytojas turi teisę anuliuoti Kliento užsakymą ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis internetine svetaine.

5.2. Klientas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti užsakymo formoje pateiktą informaciją susisiekęs elektroniniu paštu auridas@nt-paslaugos.lt.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.nt-paslaugos.lt internetinėje svetainėje.

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda internetinėje svetainėje www.nt-paslaugos.lt.

6.3. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

VII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu auridas@nt-paslaugos.lt.

7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

7.3. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

VIII. SLAPUKAI (angl. cookies)

8.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją Duomenų valdytojas naudoja atpažindami Klientą, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Naudodamasis internetine svetaine Klientas sutinka su tuo, kad Kliento kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į bet kuriais Duomenų valdytojo svetainėje skelbiamais kontaktais.

Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite – auridas@nt-paslaugos.lt.

X